Divers

Photographies de Crinum Moorei

Photographies de Crinum Moorei


Pour vous offrir le meilleur service possible, ce site utilise des cookies. Pour en savoir plus, lisez nos informations.
En poursuivant votre navigation, en cliquant sur ok ou en faisant défiler la page, vous consentez à l'utilisation de tous les cookies.

D'accordInformations sur les cookies


Photographies de Crinum Moorei

Bienvenue sur mon propre serveur TOXICOLOGY.
Pozor: pi№te prosнm na [email protected]
Mon profil RG Prof. RNDr. Jiшн Patoиka, DrSc.

Иlбnky étudiantщ ART: Toxikologickй aspekty aditiv v potravinбch
Auteur: Prof. Patocka - Stшeda, 02.11.2019 2016-09: 19: 06 (4771706 иtenбшщ) (Zobrazit celэ иlбnek | 460 bytщ | Иlбnky étudiantщ ART | Hodnocenн: 5)

Toxikologickй aspekty aditiv v potravinбch

Zdravotnм sociбlnн fakulta Jihoиeskй univerzity contre Иeskэch Budмjovicнch

Chcete-li pokraиovat, zobrazte celэ иlбnek

Moyeu Bioaktivnн Lбtky Rodu Coprin (hnojnнk)

Je kdys houby rodu Coprin (hnojnнk) nejsou obecnм doporuиovбny k jнdlu pro mosnэ obsah koprinu - lбtky, kterб se v lidskйm tмle métabolizuje na 1-aminocyklopropanol, zpщsobujнcн nesnбenбenknoet s jsko, s jsko, kskös, zpщsobujнcн nesnбenбenkno. Jestli dobrou, ou tom us citovanб kniha nehovoшн. Incompatibilité hnojnнkщ s alkoholem se projevuje bolestmi hlavy, bu№enнm srdce a zrychlenнm tepu, zиervenбnнm v obliиeji a pocitem horka, nevolnostн, zvracením, poruchami vidzмnostн. Dost dщvodщ pro à, abychom kombinaci hnojnнkщ s alkoholem nezkou№eli.

Biliatreson, toxickэ isoflavonoïde Disphбniн

Disphбnie (Disphania) jsou rostliny иeledi Amaranthaceae, roz№ншenй po celйm svмtм od mнrnйho pбsma as po tropy. Jsou à vмt№inou jednoletй rostliny pokrytй krбtkэmi ѕlбznatэmi chloupky un aromatickou vщnн, kterб nemusн bэt kaѕdйmu pшнjemnбemn. Nмkterй Disphбnie jsou jedovatй, jako napш. Disphania glomulifera rostoucн v Austrбlii, kde mб obиas na svмdomн otravy skotu (McKenzie et al., 2007).

Z Disphania glomulifera à D. littoralis, endemickэch rostlin spojenэch s ohnisky biliбrnн atrйzie v australskэch chovech hospodбшskэch zvншat, byl izolovбn nezvyklэ isoflavonoïde, kterэ vykazuje hepatotoxickэ биbyyinekv extra Danio rerio (dбnio pruhovanй, poisson zèbre) (Davenport, 2016). Tato lбtka byla nazvбna biliatreson (Koo et al., 2015, 2016). Jednб se o dérivé 1,2-diaryl-2-propénonu a tato aromatickб ибst ибst molekuly je zшejmм zodpovмdnб za toxicitu lбtky (Koo et al., 2015).

Bioaktivnн flavon hispidulin: novй poznatky

Hispidulin (4, 5, 7-trihydroxy-6-methoxy-flavon) je pшirozenм se vyskytujнcн flavon, kterэ byl nalezen v nмkolika druzнch №alvмjн (Salvia) (Kavvadias et al., 2003), arnik (Arnica) (Merfort, 1984 ) Merfort a Wendisch, 1987) a pelyтkщ (Artemisia) (Hurabielle et al., 1982), kde se obvykle vyskytuje ve formм glukosidu (Schultz, 2008). Je takй dщleѕitou bioaktivnн souибstн pelyтku Artemisia habillée, kterэ mб pevnй mнsto v tradiиnн tibetskй medicнnм (Yin et al., 2008) (à savoir http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=484). Hispidulin je takй aktivnн sloѕkou tzv. «Snмѕnйho lotosu» (Saussurea involucrata), odolnй byliny rostoucн v Инnм v provinciнch Tian Shan in A'er Tai v nadmoшskй vэ№ce kolem 2600 mètres (Fu, 1992).

Roste vбm doma usovnнk dvoubarevnэ (Caladium bicolore)? Radмji jej moc neosahбvejte!

Usovnнky jsou rostliny z иeledi бrуnovitэch (Araceae), kterй se иasto pмstujн jako okrasnй rostliny. Rod usovnнk zahrnuje asi 10 druhщ, jejichs domovinou je tropickб Amerika, zejmйna povodн Amazonky. Иeleп бrуnovitэch je roz№ншena hlavnм ve vlhkэch tropech (mйnм v subtropech), ale zasahuje i do mнrnэch pбsщ. Jejн zбstupci milujн pшevбѕnм vlhkб in stinnб stanovi№tм. Na zemмkouli se tato иeleп rozrщznila asi ve125 rodщ s 2378 druhy. Typickэm kvмtenstvím arуnovitэch je palice, kterou tvoшн drobnй a nenбpadnй, hustм nahlouиenй kvítky. Jejн atraktivitu umocтuje druhovм specificky zbarvenэ a tvarovanэ palist, tzv. toulec (spatha). Zpopularizovбny jsou zvlб№tм rody toulitka (chvostokvмt) (Anthurium Schott) a kala иi kornoutnice (Zantedeschia Spr.). Mnohй druhy tйto иeledi jsou vэraznм jedovatй. Nejznбmмj№н z nich je rod difenbachie (Diffenbachia Schott), kterэ je v na№ich domбcnostech dosti bмѕnou pokojovou rostlinou (Wiese et al., 1996).

Rivaroxaban: skandбlnн molekula?

Rivaroxaban je antikoagulaиnм ъиinnэ lйk, pшнmэ selektivnн inhibiteur koagulaиnнho faktoru Xa. Blokбdou faktoru Xa se zpomalн koagulaиnн dмj v celй koagulaиnн kaskбdм, nebo »vznikб mйnм trombinu. Rivaroxaban je prvэm pшedstavitelem novй lйkovй skupiny pшнmэch inhibiteur de reverzibilnchщ aktivovanйho X. faktoru, tzv. xabanщ. Blokбda faktoru Xa je dщleѕitб, jednб se o poslednн krok aktivace trombinu (Laux et al., 2007). Jeho nespornou vэhodou je, ease nenн zcela eliminovбn biologickэ efekt trombinu potшebnэ k aktivaci trombomodulinu a k zaji№tмnн aktivity antikoagulaиnм pщsobнcнch proteinщ C a S. Vэnh taknouar rivouar. Lйk uvedenэ na trh pod nбzvem Xalerto (Bayer) v№ak pшinesl шadu problйmщ a stбle se vedou spory o to, zda více №kodн иi vнce pomбhб.


Jedovatй lektiny Adeniн

Adenia je rod kvetoucнch rostlin z иeledi muиenkovitй (Passifloracées). Jsou to tropickй a subtropickй rostliny, rostoucн na Madagaskaru a ve vэchodnн a zбpadnн tropickй Africe a jihovэchodnн Asii. Lze je nalйzt na rщznэch typech stanovi№ », od suchэch africkэch pou№tн, comme po vlhkй pralesy jihovэchodnннн (Asie Hearn, 2006). Existuje kolem 100 druhщ Adeniн.

Triunia erythrocarpa : jedovatэ keш z australskйho de№tnйho pralesa

Triunia je rod stшednм vysokэch keшщ nebo malэch stromkщ z иeledi proteovitй (Protéacées), kterй rostou contre de№tnэch pralesech vэchodnн Austrбlie (Weston, 2014). Иlenovй tйto иeledi rostlin jsou znбmy tнm, сe rodн jedovatй ovoce (Hagarty à Hagarty, 2001). Jedovatй jsou i jasnм иervenй plody asi 30 cm vysokйho keшe Triunia erythrocarpa. Jed je soustшedмn zejmйna do semen a jejich poѕitн zpщsobн otravu, pшi kterй dochбzн ke snнѕenн tepovй frekvence (bradykardie) na velmi nнzkou ъroveт a иlovмk upadб do be.


Aducanumab - prvй zku№enosti s novэm lйkem Alzheimerovy nemoci

Aducanumab je jednou z pшipravenэch monoklonбlnнch protilбtek proti beta-amyloidu (solanezumab, crenezumab, aducanumab), peptidu, jéhos nadprodukce a tvorba plakщ v mozku jeyиниchu z mosko Pшedpoklбdб se, est pшi dlouhodobйm podбvбnн budou protilбtky proti beta-amyloidu schopnй rozpou№tмt plaky a zlep№ovat funkci mozku (Briggs et al., 2016). Jejich nevэhodou je nutnost injekиnн aplikace do ѕнly. Jednб se ou protéiné (imunoglobuliny), proto je jejich perorбlnн aplikace nemoѕnб. Pшesto se jevн jako slibnй lйky (Reardon, 2015). Amyloidnн hypotйza vzniku AD je sice jis letitб, ale beta-amyloid stбle zщstбvб hlavnнm cнlem farmakoterapie u tйto neurodegenerativnн nemoci (Hawkes, 2016).

Flavoalkaloïdie tropického fikusu Ficus pantoniana

Ficus pantoniana je 3-6 m vysokэ popнnavэ strom, pщvodem z Austrбlie. Roste v nнѕinnэch pralesech severnнho Queenslandu a poprvй byl popsбn botanikem Georgem Kingen v roce 1887. - 8 pбrщ ѕilek, шapнky jsou dlouhй 1,5 - 3 cm plody jsou stopkatй, kulovitй ou prщmмyl dlouhй 1 - 1,5 cm. mm (Valtr, 2016).
F. pantoniana je zdrojem flavonovэch alcaloïdeщ ficinu, isoficinu a phyllospadinu (Johnson et al., 1965), kterэ byl také nalezen v moшskй шase Phyllospadix iwatensis (Takagi et al., 1980). V№echny tyto lбtky jis byly pшipraveny takй synteticky (Anjaneyulu a Govindachari, 1969 Leete, 1982). Flavoalkaloïdie jsou unikбtnн skupinou pшнrodnнch molekul, kterб spojuje flavonoïdie s alcaloïdie. Flavolkaloidy jsou vэsledkem konvergence odli№nэch biosyntetickэch drah (Blair et al., 2016).


Crinum moorei CrinumBulb avec rose.

Crinum moorei Crinum

Ampoule à fleurs roses ou blanches

Après avoir déménagé à Echo Park il y a plusieurs années, j'ai remarqué au printemps suivant que plusieurs bulbes avaient poussé partout dans la cour - à l'ombre et au soleil. Je ne savais pas ce qu’ils étaient, alors je les ai laissés seuls. «Je les retirerai plus tard», pensai-je, «et je mettrai quelque chose de plus approprié.

Je n'en ai jamais tiré, car les ampoules, toutes crinums, étaient les plus adaptées de toutes. Je les ai négligés année après année, ne donnant pas plus d'eau que ce qui venait du ciel ou du tuyau pendant que je le traînais pour arroser quelque chose de plus exigeant. Les crinums semblaient prospérer dans un sol sec et sableux sans aucun élément nutritif ajouté, jamais.

Certains des crinums vivaient à l'ombre profonde, d'autres recevaient le plein soleil ou une ombre partielle. Ce dernier a finalement atteint des hauteurs de 5 et 6 pieds, avec les grandes feuilles vert clair en forme de sangles s'étalant sur 4 pieds tout autour. Chaque juin et juillet - à peu près au même moment que l'amaryllis rose Naked Lady éparpillée dans la cour - il y a de belles fleurs rose pâle de 4 à 6 pouces intensément parfumées sur de longues tiges robustes. Ils sont en forme de coupe, en quelque sorte, avec le tube de fleur en forme de lys dépassant de la coupe. Il y a aussi une ampoule appelée Crinum powellii, descendant de Crinum moorei, qui a une variété blanche et rose-rose, mais je n'en ai jamais vu en dehors de "Sunset New Western Garden Book".

Le seul inconvénient de Crinum moorei vient après sa floraison: les feuilles tombent à l'automne et se décolorent, et la plante se flétrit régulièrement et a l'air terrible jusqu'à ce qu'elle disparaisse à la fin de l'hiver, pour revenir environ deux ou trois mois plus tard. Mais une telle brûlure temporaire semble un petit prix à payer pour de belles fleurs parfumées et une tolérance à la sécheresse vraiment remarquable.

C'est un mystère pour moi pourquoi cette plante merveilleuse est si inconnue et non cultivée dans le sud de la Californie. Dans ces périodes de pénurie d'eau, il pourrait ajouter des fleurs délicates et un feuillage puissant sans ajouter à la facture d'eau. Pourtant, je n'ai pu trouver qu'une pépinière du sud de la Californie qui le portait et seulement deux qui en avaient même entendu parler. Apparemment, la plupart des crinums sont cultivés en Floride, où deux ou trois variétés blanches sont également disponibles.

Si vous ne connaissez pas un jardinier de crinum disposé à partager des bulbes et que vous ne prévoyez pas de voyage en Floride dans un proche avenir, appelez votre pépinière locale et demandez-leur s'ils peuvent localiser des bulbes à planter à l'automne ou au printemps prochain (le crinum peut être planté dans les deux saisons). Ou vérifiez auprès des jardins de Roger à Corona del Mar, ils disent qu'ils porteront les ampoules cet automne. Plusieurs espèces de Crinum peuvent être observées à l'Arboretum de l'État et du comté de Los Angeles en Arcadie: asiatica, bulbispermum, mauritanum, procerum, moorei et powellii.


Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 08.01.2018, 22:41

Diese ist eine ältere Kreuzung aus Crinum bulbispermum und Crinum moorei, es gibt eine alba und roseum Form.

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 09.01.2018, 05:24

Nicht donc souvent umtopfen?

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 09.01.2018, 20:29

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 09.01.2018, 21:18

Bonjour Steffi, leider noch nicht. hast du sie etwa?

Ja Crinum sollte nur etwa aller 5 bis 6 Jahre gestört werden und das sollte dann auch sehr wurzelschonend geschehen. Crinum mag es beengt und im Rudel.
Hast du welche?

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 09.01.2018, 21:32

Crinum x herbertii, eine Kreuzung aus C. scabrum X C. bulbispermum von Herrn Dean Herbert von 1819. Es gibt da so einige Hybriden von.

"Fireworks Finale" bleibt kleiner, blüht ab Juli und seine Blüten stehen eher nach oben und seitwärts, weiß mit rot gestreift. Ausgewachsen bringt sie bis zu 20 Knospen pro Blütenstiel.

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 09.01.2018, 22:10

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 09.01.2018, 22:28

Hab dir ne Nachricht geschickt Steffi

Hier hab ich eine Kreuzung von C. americanum × C. moorei, durch C. americanum Einschlag blüht sie Spinnenförmig und heißt

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 13.01.2018, 21:05

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Noyé » 13.01.2018, 21:54

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 14.01.2018, 07:51

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Steffi » 14.01.2018, 08:03

Steffi
____________________________________
"Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen"

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Noyé » 14.01.2018, 08:54

Ich mußte erst mal bei Tante Google nachsehen wie die Lilie aussieht.

Hab ich bis donné nicht gekannt, wäre aber mal einen Versuch wert, from unkompliziert bei der Überwinterung.

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von MadMim » 14.01.2018, 23:12

Le bon bois ne pousse pas facilement -
plus la tempête est forte, plus les arbres sont forts.

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von Katrin » 15.01.2018, 21:07

Wenn schon draussen kein Leben (-des Grün) mehr ist dann doch wenigstens hier drinne gelle Mädels freut mich sehr

Traudel ne Freundin von mir hier à Leipzig chapeau nen großen Pulk C. powellii´s im Garten, sind schon recht frostfest mit Abdeckung. ich finde aber durch die langen Blätter steht sie perfekt im Kübel, außerdem bis die draussen im Frühjahr treibt und blüht dauert es.

Steffi Sandersonia noch nicht aber bei mir wachsen Littonia modesta gugg hier >>> https://www.google.de/search?q=Littonia. 20 & bih = 949

auch toll oder - aber gehört hier nicht her

Ein einzelnes Tier zu recten verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!

Re: Crinum Arten und Sorten

Beitrag von MadMim » 18.01.2018, 23:36

Le bon bois ne pousse pas facilement -
plus la tempête est forte, plus les arbres sont forts.

 • Allgemeines
 • ↳ Wer ist Wer? / Qui est qui?
 • ↳ Bekanntmachungen, Fragen und Vorschläge
 • ↳ Ausstellungen
 • ↳ Literatur
 • ↳ Wenn eine (r) eine Reise tut
 • ↳ Glückwünsche
 • Freundeskreise
 • ↳ Freundeskreis Fuchsienfreunde im Internet
 • ↳ Freundeskreis Thüringen
 • ↳ Freundeskreis Sarre-Palatinat
 • ↳ Freundeskreis Nürnberg und Umgebung
 • ↳ Freundeskreis München
 • ↳ Schweizerischen Fuchsienverein
 • Fuchsien
 • ↳ Fuchsienlisten
 • ↳ Fuchsíenbilder
 • ↳ Fuchsienbeschreibungen
 • ↳ Züchter Walter Cordes
 • ↳ Züchter Burgi Klemm
 • ↳ Züchter Waltraud Köhler
 • ↳ Züchter Marcel Michiels
 • ↳ Züchter Victoire Murru
 • ↳ Züchter Nutzinger
 • ↳ Arten (Wildformen)
 • ↳ Winterhart
 • ↳ Züchter Wade Burkhart
 • ↳ Vermehrung und Erziehung
 • ↳ Fuchsien-Café
 • ↳ Intéressant
 • ↳ Erste Hilfe
 • ↳ Der Fuchsiengarten im.
 • Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten - Galerie
 • ↳ ET Vermehrung und Erziehung
 • ↳ ET Erste Hilfe
 • ↳ ET Neuzüchtungen
 • ↳ Engelstrompeten - Arten und Hybriden
 • ↳ Kalte Gruppe
 • ↳ TOUT SUR LA BRUGMANSIA
 • ↳ Croissance des Brugmansias et des Daturas
 • ↳ Ravageurs et maladies des brugmansias et des daturas
 • ↳ Propagation des brugmansias et des daturas
 • ↳ Cultivars et espèces de Brugmansia et Datura
 • ↳ Hybridation de Brugmansia
 • ↳ Nouveaux semis et sports
 • ↳ Utilisation de Brugmansias et Daturas dans le jardin
 • ↳ Grundlagenwissen über Pelargonien
 • ↳ Begleitthemas für die Pelargoniengalerie
 • ↳ Galerie Pelargonien
 • ↳ Pélargonien
 • ↳ Pelargonienécoute
 • Kübelpflanzen, Exoten und Mediterranes
 • ↳ Balkon- u.Saisonpflanzen
 • ↳ Galerie Balkon
 • ↳ Kübelpflanzen, Exoten und ihre Pflege
 • ↳ Galerie Exoten
 • ↳ Bananen und Blattschmuckpflanzen
 • ↳ Galerie Bananen
 • ↳ Canne
 • ↳ Galerie Canna
 • ↳ Hibiskus
 • ↳ Galerie Hibiskus
 • ↳ Schönmalven
 • ↳ Galerie Schönmalven
 • ↳ Passionsblumen
 • ↳ Galerie Passionsblumen
 • ↳ Kübelpflanzenlisten
 • Zimmerpflanzen
 • ↳ Zimmerpflanzen
 • ↳ Galerie Zimmerpflanzen
 • ↳ Kakteen und Sukkulenten
 • ↳ Galerie Kakteen
 • ↳ Orchideen
 • ↳ Galerie Orchideen
 • Garten Allgemein
 • ↳ Garten-Café
 • ↳ Krankheiten und Schädlinge
 • ↳ Überwinterungsbedingungen
 • ↳ Wer bin ich?
 • ↳ Garten und Blüten im.
 • ↳ Conseils de Aussaat bis Vermehrung
 • ↳ Freilandpflanzen
 • ↳ Galerie Freilandpflanzen
 • ↳ Hosta
 • ↳ Rosen
 • ↳ Efeu
 • ↳ Bonsaïs
 • ↳ Insektenfangende Pflanzen
 • ↳ Tiere im Garten
 • ↳ Unsere Haustiere
 • ↳ Schmetterlinge und Raupen
 • ↳ Teich
 • Marktplatz
 • ↳ Wühltisch
 • ↳ Biete
 • ↳ Suche
 • Technik
 • ↳ Ordinateur
 • ↳ Anwendungen
 • ↳ Photographies
 • Portail Foren-Übersicht
 • À Zeiten sind UTC + 02: 00
 • Alle Cookies löschen
 • Datenschutzerklärung
 • Équipe Das
 • Impressum

Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

Style: Green-Style-Slim par Joyce & Luna phpBB-Style-Design


Semences / plants

 1. Crinum CAROLO-SCHMIDTII, Namibie, juillet 2012, 4 plants
 2. semis IBS BX # 2012 - 31`, Petit bulbe de Crinum forbesii âgé de 2-3 ans du Transvaal (juin 2012)
 3. semis qté 5, IBS BX # 2012-32, petits bulbes, couleurs assorties, Crinum moorei d'Afrique du Sud (juin 2012)
 4. semis moorei ebay juin 2012
 5. luteolum (forme jaune de c.flaccidum, Australie) un plant de 1 an obtenu en mai 2012. en pot.
 6. graine de Crinum bulbispermum White Bishop NW (mai 2011)
 7. seed Crinum bulbispermum Red Sunrise JES (juillet 2011)
 8. seed Crinum bulbispermum Red Sunset JES (juillet 2011)
 9. seed Crinum bulbispermum misc Chris (inc quelques xhybrids possibles) (juillet 2011)
 10. graine Crinum graminicola ebay Jeff. (sept 2011)
  pédicelles courts, fruits à bec qui virent au bronzage jaunâtre à maturité, pétales de fleurs souvent avec une coloration rose diffuse abondante (citation DL)
 11. Crinum Delagoense 4 semis de la semence 2009 d'ebay Dan
  Crinum forbesii / stuhlmannii / delagoense - longs pédicelles, gros fruits sans bec rouges à maturité, pétales de fleurs rayés (citation DL)
 12. semence Crinum variable (oct.2011) d'ebay Dan PA-plantguy
 13. seed Crinum macowani (5 seeds ebay, 1 février 2012) de MagnumMatrix
 14. graine crinum brisbanicum (4 graines 1 avril 2012) Steven
 15. seed crinum Bulbispermum # 01 NW Chessmaster (mai 2012)
 16. seed crinum Bulbispermum # 02 NW White Oak aka Oak Lawn cemetary (mai 2012)
 17. seed crinum Bulbispermum # 03 NW Wide Open White (Mai 2012)

Crinum en pots Mar 2012 Ceux-ci sont inclus ci-dessus, mais énumérés séparément afin que je sache ce que j'ai de disponible pour planter plus tard. -nécessite une mise à jour-


Deux Super Ellens géants de Tom Perry. L'un d'eux a commencé une scape 3 jours après la prise de la photo ci-dessus, donc j'aurai bientôt une fleur à partager.

Crinum 2014

 1. Deux Super Ellens géants et 9 petits décalages (TP)
 2. Cape Dawn (TP)
 3. Mogul blanc (TP)
 4. Schmidtii (TP)
 5. Deux compensations de la soeur d'Elsie d'une usine (du nord-ouest) offertes à un ami il y a 2 ans
 6. Trois Amaracrinum nés libres (PD)
 7. Trois Amaracrinum Pinkie (PD)
 8. Trois Amaracrinum Fred Howard et 5 compensations (PD)
 9. Crinum Pink Flamingo et un offset (PD)
 10. Crinum x herbertii Schreck (PD)
 11. Cinq nains d'Hannibal (ebay)

Crinum en attente

Mes sources de Crinum et liens.


Les deux mêmes Giant Super Ellens de Tom Perry, tous deux en pot. Les deux ont commencé des scapes, celui de gauche à peine visible. Je voulais des fleurs, et on dirait que c'est la première fleur crinum de 2014.
 • Allgemeines
 • ↳ Wer ist Wer? / Qui est qui?
 • ↳ Bekanntmachungen, Fragen und Vorschläge
 • ↳ Ausstellungen
 • ↳ Literatur
 • ↳ Wenn eine (r) eine Reise tut
 • ↳ Glückwünsche
 • Freundeskreise
 • ↳ Freundeskreis Fuchsienfreunde im Internet
 • ↳ Freundeskreis Thüringen
 • ↳ Freundeskreis Sarre-Palatinat
 • ↳ Freundeskreis Nürnberg und Umgebung
 • ↳ Freundeskreis München
 • ↳ Schweizerischen Fuchsienverein
 • Fuchsien
 • ↳ Fuchsienlisten
 • ↳ Fuchsíenbilder
 • ↳ Fuchsienbeschreibungen
 • ↳ Züchter Walter Cordes
 • ↳ Züchter Burgi Klemm
 • ↳ Züchter Waltraud Köhler
 • ↳ Züchter Marcel Michiels
 • ↳ Züchter Victoire Murru
 • ↳ Züchter Nutzinger
 • ↳ Arten (Wildformen)
 • ↳ Winterhart
 • ↳ Züchter Wade Burkhart
 • ↳ Vermehrung und Erziehung
 • ↳ Fuchsien-Café
 • ↳ Intéressant
 • ↳ Erste Hilfe
 • ↳ Der Fuchsiengarten im.
 • Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten
 • ↳ Engelstrompeten - Galerie
 • ↳ ET Vermehrung und Erziehung
 • ↳ ET Erste Hilfe
 • ↳ ET Neuzüchtungen
 • ↳ Engelstrompeten - Arten und Hybriden
 • ↳ Kalte Gruppe
 • ↳ TOUT SUR LA BRUGMANSIA
 • ↳ Croissance des Brugmansias et des Daturas
 • ↳ Ravageurs et maladies des brugmansias et des daturas
 • ↳ Propagation des brugmansias et des daturas
 • ↳ Cultivars et espèces de Brugmansia et Datura
 • ↳ Hybridation de Brugmansia
 • ↳ Nouveaux semis et sports
 • ↳ Utilisation de Brugmansias et Daturas dans le jardin
 • ↳ Grundlagenwissen über Pelargonien
 • ↳ Begleitthemas für die Pelargoniengalerie
 • ↳ Galerie Pelargonien
 • ↳ Pélargonien
 • ↳ Pelargonienécoute
 • Kübelpflanzen, Exoten und Mediterranes
 • ↳ Balkon- u.Saisonpflanzen
 • ↳ Galerie Balkon
 • ↳ Kübelpflanzen, Exoten und ihre Pflege
 • ↳ Galerie Exoten
 • ↳ Bananen und Blattschmuckpflanzen
 • ↳ Galerie Bananen
 • ↳ Canne
 • ↳ Galerie Canna
 • ↳ Hibiskus
 • ↳ Galerie Hibiskus
 • ↳ Schönmalven
 • ↳ Galerie Schönmalven
 • ↳ Passionsblumen
 • ↳ Galerie Passionsblumen
 • ↳ Kübelpflanzenlisten
 • Zimmerpflanzen
 • ↳ Zimmerpflanzen
 • ↳ Galerie Zimmerpflanzen
 • ↳ Kakteen und Sukkulenten
 • ↳ Galerie Kakteen
 • ↳ Orchideen
 • ↳ Galerie Orchideen
 • Garten Allgemein
 • ↳ Garten-Café
 • ↳ Krankheiten und Schädlinge
 • ↳ Überwinterungsbedingungen
 • ↳ Wer bin ich?
 • ↳ Garten und Blüten im.
 • ↳ Conseils de Aussaat bis Vermehrung
 • ↳ Freilandpflanzen
 • ↳ Galerie Freilandpflanzen
 • ↳ Hosta
 • ↳ Rosen
 • ↳ Efeu
 • ↳ Bonsaïs
 • ↳ Insektenfangende Pflanzen
 • ↳ Tiere im Garten
 • ↳ Unsere Haustiere
 • ↳ Schmetterlinge und Raupen
 • ↳ Teich
 • Marktplatz
 • ↳ Wühltisch
 • ↳ Biete
 • ↳ Suche
 • Technik
 • ↳ Ordinateur
 • ↳ Anwendungen
 • ↳ Photographies

Berechtigungen in diesem Forum

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen dans diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge à Diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge à Diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

 • Portail Foren-Übersicht
 • À Zeiten sind UTC + 02: 00
 • Alle Cookies löschen
 • Datenschutzerklärung
 • Équipe Das
 • Impressum

Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

Style: Green-Style-Slim par Joyce & Luna phpBB-Style-Design


Photographies de Crinum Moorei

von Tetje »Lu 8. Dez 2014, 17:35

viele von euch kennen die Primärhybride Crinum x powellii als Kübelpflanze, était
kaum bekannt ist, dass sie auch im Garten ganzjährig ausgepflanzt werden kann.
Crinum x powellii ist eine Kreuzung aus Crinum moorei * Crinum longiflorum, deshalb
auch das Bastardzeichen x in der Schreibweise. Sie sollte ziemlich tief, mindestens 20 cm
sollten es schon sein und der Boden sollte Nährstofreich sein. Ganz wichtig ist die Drainage
damit die Winternässe abziehen kann, auch solltet ihr einen trockenen Platz vermeiden.

"Habt Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt durch sie!"
Johann Wolfgang von Goethe

Re: Crinum x Powellii Winterhart?

von Dierama »Ve 6. Okt 2017, 22:12

das ist interessant, from ich eine große Knolle im Haus habe und die nach 4 Jahre endlich mal geblüht hat.
Ich werde dein Tipp mal ausprobieren und eine Tochterknolle im Garten auspflanzen. Wie tief genau sollte ich die pflanzen? Und wenn das klappt, gibt es mehrere Sorten die Winterhart sind?

Re: Crinum x Powellii Winterhart?

von Tetje »Sa 7. Okt 2017, 18:49

Ich persönlich würde sie gut mit einer Mulchschicht im Herbst abdecken, im Spätfrühling auspflanzen und
nicht jede Zone en Deutschland ist für das Auspflanzen geeignet.

"Habt Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt durch sie!"
Johann Wolfgang von Goethe


Vidéo: Crinum jagus Lily